Primary tabs

[(o^o)] predavanje Kapital kao ersatz: automatizam umesto autonomije / Darko Drašković / subota 24. 4. u 19h / MKM, Beograd

Podaci: 

subota, 24. april, 19:00
Magacin u Kraljevića Marka 4

TKH-PLATFORMA I KONTRAPUNKT
U okviru projekta Raškolovano znanje(o^o)*
Vas pozivaju na predavanje

 

KAPITAL KAO ERSATZ:
AUTOMATIZAM UMESTO AUTONOMIJE

 

DARKO DRAŠKOVIĆ

 

 

U predavanju će biti reči o Marksovom shvatanju emancipacije u delu Kapital. Radi izlaganja osnovnih crta pomenutog shvatanja, pojam emancipacije biće doveden u vezu sa pojmovima automatizma, fetišizma i autonomije. Osnovnom tezom izlaganja tvrdiće se da kapital kao automatski subjekt predstavlja ersatz čoveka kao autonomnog subjekta. Ersatz je, naime, termin nemačkog porekla koji označava zamenu ili supstitut, bledu kopiju, pod-ekvivalent originala koji se (bespravno) nalazi na mestu na kome bi (s punim pravom) trebalo da se nalazi original. Pokazaće se da je ovakvo na-mesništvo kapitala moguće samo putem fetišizma, u kome se mrtva stvar (kapital) reprezentuje kao živa osoba (čovek), čime se skriva ersatz karakter kapitala. Usled navedenog, Marx će emancipaciju shvatiti : a) subjektivno – kao demaskiranje iluzije fetišizma, pokazivanjem da se iza žive maske kapitala krije mrtvi mehanizam koji funkcioniše na radnu snagu, tj. mortifikujući motor koji "kinetičku" energiju živog rada transformiše u "potencijalnu" energiju mrtvog rada, b) objektivno – kao revolucionarni akt u kome se demontira mašina kapitala. Za kraj, postaviće se pitanje koliko izložena koncepcija emancipacije duguje idealizmu oličenom u pojmu suverentiteta (čoveka koji gospodari procesom proizvodnje, transformišući ga u vlastitu praksu) i antinaturalističkom stanovištu (prema kome čovek nije običan deo prirode). Takvo razmatranje trebalo bi da otvori put aktuelnim materijalističkim kritikama idealizma, koje retroaktivno mogu da bace svetlo na osnove, koje možemo pronaći u Kapitalu, za jedno autentičnije materijalističko shvatanje emancipacije.

 

 

Darko Drašković je magistrirao filozofiju sa magistarksim radom na temu "Strukturalistički aspekti odnosa ideologije i jezika". U domen njegovog interesovanja spadaju teorija ideologije, lingvistika i epistemologija, u kontekstu marksizma posebno i materijalizma uopšte. Trenutno, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, piše doktorski rad na temu "Pojam mašine i automata u filozofiji rane moderne".

 

(o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o) (o^o)

 

*RAŠKOLOVANO.ZNANJE(O^O) je projekat kolektivnog samoobrazovanja koji se obraća savremenim nezavisnim kulturnim scenama u regionu, sa ciljem da istražuje i promoviše alternative tradicionalnom hijerarhijskom modelu obrazovanja. U pogledu metodologije, projekat problematizuje koncepte individualnog autorstva i ekspertize i zalaže se za otvorene kolektivne (samo)obrazovne strukture u kojima samoorganizovane zajednice obezbeđuju horizontalnu produkciju, razmenu i distribuciju znanja.